آب

لب دریا .... بسیار زیبا...موج های دریا به ساحل شنی بر می خورند ... نسیم صورتم را نوازش می کند... صدا های شاخ و برگ های درساحل پخش می شوند... حس خوبی دارم... در هوا شنا ور می شوم و با باد می روم... به آسمان می روم و نوری سفید دورم را احاطه می کنه و بعد............

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
سمن

[قلب]