زندگی

زندگی کن چون آینده ات مشخص نیست.....

شاد باش چون دوباره اتفاق نمی افتد.....

به خاطر چیز های کوچیک ناراحت نشو چون جلوی بزرگ تر از آن کم میاری.....

به دوستت به هنگام نیاز پشت نکن چون او نیز به تو پشت می کند.....

در حال باش و گذشته را فراموش کن.....

عصبانیت خودت را کنترل کن وگرنه آینده ای خوب نخواهی داشت و .......

/ 0 نظر / 36 بازدید