...

/ 4 نظر / 6 بازدید
السا

در خود نگاه میکنم که ببینم خطا کجاست, بعد از کمی تامل و قدری سکوت پی میبرم,,, آنجا که خالی از "خداست" "خطاست"

السا

خدایا در ۲راهی زندگی ام تابلوی راهت را محکم قرار بده ، نکند که با نسیمی راهم را کج کنم ![لبخند]

داستان های کوچک

خوب گوش کردن را یاد بگیریم… گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . .

.......

وب خوبی داری اگه با تبادل لینک موافقی بخبر