آه و غم

از مردی پرسیدم چرا تنهایی؟ گفت یاری ندارم زندگی ندارم ....! گفتم چرا؟

گفت چون عشقی ندارم و خانه ای ندارم....

گفتم تو منتظری که عشق پیدات کنه در صورتی که تو باید بری دنبال عشق تا پیداش کنی..... وگرنه تا مرگ نیز او تورا پیدا نمی کند.....

/ 0 نظر / 7 بازدید