مرگ و دو مرد

روزی دو مرد باهم راه می رفتند که مرگ با لباس دختر بچه آمد.مرد اولی که رفته بود کمی نوشیدنی بخرد آنجا نبود.مرگ به مرد گفت بیا تا به شما سیبی شیرین از باغمان بدهم. مرد با کمال میل قبول کرد و سیب را خورد و مرد... مرد دیگر که ازخرید برگشته بود تاآن ها را دید قایم شد و یواشکی نگاه می کرد.... وقتی دید آن دختر مرگ بود پا به فرار گذاشت..

چند روز بعد مرد در خیابان قدم می زد که مرگ با لباس فرشته ها جلوی اوسبز شد....

مرد او را شناخت اما فرار نکرد وایساد و به حرف های مرگ گوش داد که می گفت دنبال من بیا تابه بهشت ببرمت اما مرد قبول نکرد و گفت من می خواهم به زندگی ادامه دهم و نمی خواهم به بهشت بروم... مرگ تا این حرف را شنیدخواست مرد را بکشد اما نیروی امید به زندگی از او مراقبت کرد....لبخند

/ 0 نظر / 14 بازدید